Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Προσκλήσεις Προσωπικού

Τελευταία άρθρα

26/06/2023

Ο.ΔΙ.ΠΥ. - Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δύο ατόμων και ενός ατόμου μερικής απασχόλησης, σύνολο (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης "Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)" με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5186292 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της "Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας" μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Διοικητικό και λοιπό προσωπικό
Σελίδα: από 29