Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»

03/04/2017
Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων 
για την προμήθεια του είδους «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε
 στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με 
την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 111η και από 10.3.2017 
συνεδρίασή της
 
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών από Παρασκευή 
31 Μαρτίου 2017 (ώρα 14:00) έως Τρίτη 11 Απριλίου 2017 (ώρα 14:00).
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.
 
                                     Η Πρόεδρος
 
                              Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη
 
 
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
  ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»,
   http://www.opengov.gr/epy/?p=6317
 
2. ΣΧΟΛΙΑΣΜΙΑ: Άρθρο 01 ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,
   http://www.opengov.gr/epy/?p=6316
 
3. ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, 
  http://www.opengov.gr/epy/wp-content/uploads/2017/03/ΥΔΡΟΦΙΛΟ-ΒΑΜΒΑΚΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf