Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 67654/30.7.2014 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2014 - παράταση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων

08/09/2014