Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Παράταση υποβολής υποψηφιότητας συμμέτοχης στις κοινές δράσεις έτους 2017

07/04/2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτήματος διευκρίνισης της Δ/νσης μας προς την Ε. Επιτροπή, σχετικά με την επιλεξιμότητα των Νοσοκομείων και των Πανεπιστημίων αρμοδιότητας της Υγειονομικής Περιφέρειάς σας, αναφορικά με πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος τους για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο «3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία 2014-2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2017», προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ως αυτόνομοι φορείς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτός εάν ρητά ασκούν επίσημες αρμοδιότητες στους τομείς που αφορούν τις Κοινές Δράσεις που έχουν προκηρυχθεί. Ωστόσο οι Φορείς που δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή, δύνανται να συμμετάσχουν ως συνεργαζόμενοι εταίροι (collaborating partner/affiliated body), υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος φορέας που θα υποβάλλει την αίτηση προς το Υπουργείο Υγείας, αν επιλεγεί, θα είναι η αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια ή Διοικητική Περιφέρεια – Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας, στην οποία υπάγεται το Νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο ή άλλος Φορέας που εκδηλώνει ενδιαφέρον συμμετοχής και η οποία θα υπογράψει, αν επιλεγεί, τη σύμβαση με την Ε. Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, οι Υγειονομικές Περιφέρειες μπορούν να θεωρηθούν ως «αρμόδιες Αρχές», καθώς ασκούν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων σε γεωγραφικό επίπεδο, ενώ ένα Νοσοκομείο ή Πανεπιστήμιο θα μπορεί στην συνέχεια να συμπεριληφθεί στην υλοποίηση ως συνεργάτης της αρμόδιας Αρχής, και δεν μπορεί να οριστεί ως ο κύριος φορέας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι προφανώς έχουν επέλθει διαφοροποιήσεις ως προς τις οριζόμενες «Αρμόδιες Αρχές», ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ των υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στην υλοποίηση των κοινών Δράσεων 2017, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μεθοδεύσουν ανάλογα την υποβολή των αιτήσεών τους, έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Απριλίου 2017. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 18723 / 13/3/2017 προκήρυξη με ΑΔΑ : Ω339465ΦΥΟ-Χ3Θ.

Επισημαίνεται ότι η απάντηση της CHAFEA μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της, στο τμήμα των συχνών ερωτήσεων.

Υπουργείο Υγείας

Δ/νση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης & Νομοθετικής Εναρμόνισης