Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Παράταση υποβολής υποψηφιότητας συμμέτοχης στις κοινές δράσεις έτους 2017 - 2

11/04/2017

Σε συνέχεια του από 7 Απριλίου 2017 ηλεκτρονικού μηνύματος μας, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και εξ αιτίας των διαφοροποιήσεων που έχουν επέλθει ως προς τις οριζόμενες <<Αρμόδιες Αρχές>> ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ των υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στην υλοποίηση των κοινών Δράσεων 2017, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μεθοδεύσουν ανάλογα την υποβολή των αιτήσεων τους, έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην υπ ΄άριθμ 18723/13/2017 προκήρυξη με ΑΔΑ : Ω339465ΦΥΟ-Χ3Θ.

Υπουργείο Υγείας

Δ/νση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης & Νομοθετικής Εναρμόνισης