Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Εθνικό Σημείο Επαφής για το 3ο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας (2014-2020)

Τελευταία άρθρα

20/07/2014

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για την υποβολή προτάσεων προγραμμάτων προς χρηματοδότηση, μπορείτε να απευθυνθείτε:

  • στην κοινότητα: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
  • στην Ελλάδα, στα Εθνικά Σημεία Επαφής:
    • Υπουργείο Υγείας Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Φ. Καλύβα: fkaliva@moh.gov.gr
    • Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Θ. Παπαδημητρίου: director@keelpno.gr

Επικοινωνία
Σελίδα: από 3