Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Εφαρμογή μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης σε πλωτά μέσα σε περίπτωση κρούσματος

30/03/2020

Οι ιδιαίτερες συνθήκες των περιοχών της νησιωτικής Ελλάδος και η πιθανότητα εμφάνισης
ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος το οποίο πρέπει να μεταφερθεί μέσω πλωτού μέσου
στην πλησιέστερη οργανωμένη υγειονομική μονάδα καθιστούν επιβεβλημένη την εφαρμογή
μέτρων εξυγίανσης (καθαρισμού/απολύμανσης) των ανωτέρω μέσων.