Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Συστάσεις αναφορικά με τη χρήση της μάσκας και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε επαγγελματίες υγείας στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

10/03/2021

Ο Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός -ως μέρος μιας δέσμης
μέτρων για την διαχείριση των ασθενών με COVID-19- αποτελεί τον βασικό πυλώνα ενός
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η εμφάνιση στελεχών με μεταλλάξεις, τα οποία
σύμφωνα και με την πρόσφατη βιβλιογραφία είναι πιο μεταδοτικά από το αρχικό στέλεχος
του ιού, δημιουργεί την ανάγκη για εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων καθολικά σε όλους
τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εκτίμηση κινδύνου ανά ασθενή και τύπο
φροντίδας συμβάλλει σημαντικά στην κατάλληλη εφαρμογή των μέτρων. Η διάκριση των
περιοχών / χώρων των δομών παροχής φροντίδας υγείας σε χαμηλού, μετρίου και υψηλού
κινδύνου καθοδηγεί την ορθή χρήση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού