Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Θέσπιση υποχρεωτικής πληροφόρησης του κοινού για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. – Εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 17 της Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 27829/15.5.2023 ΚΥΑ

19/07/2023