Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Θέσπιση υποχρεωτικής διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης από τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης– Εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 9 της Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 27829/15.5.2023 ΚΥΑ

11/08/2023