Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Αποστολή στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για το έτος 2023

04/04/2024

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τα απαραίτητα αρχεία για την υποβολή των στοιχείων ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 της ΚΥΑ Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829/15-05-2023 (ΦΕΚ Β' 3525)