Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

22/03/2018

Την 1η Φεβρουαρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου νερού, καθώς και να ενισχύσει την πρόσβαση του κοινού σε σχετικές πληροφορίες υιοθέτησε πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η εν λόγω πρόταση βασίζεται στην αξιολόγηση της Οδηγίας 98/83/ΕΚ (REFIT Evaluation of the Drinking Water Directive) και ανταποκρίνεται άμεσα στην πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών «Right2Water».

Δεδομένου ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και ότι η ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι υψίστης σημασίας για την ανθρώπινη υγεία, το Υπουργείο Υγείας ενθαρρύνει τους πολίτες αλλά και τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς, να συμμετέχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και να υποβάλλουν σχόλια και παρατηρήσεις στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Have Your Say και ειδικότερα στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-753_en.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά κείμενα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 29 Μαρτίου 2018 και η πρόταση θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω διαπραγμάτευση και τελική έγκριση.

Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος