Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Έκθεση τριετίας 2014-2016 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία των υπευθύνων ύδρευσης (Ο.Τ.Α. , ΔΕΥΑ κλπ.)

15/01/2019

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 13 της Υ2/2600/01 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/11-7-01), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ. 38295/2007( ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07 και ΦΕΚ 986/τ.β/18-6- 07) ΚΥΑ, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ηςΝοεμβρίου 1998, σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας ( Δ/νση Δημόσιας Υγείας , Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος) δημοσιεύει την έκθεση που αφορά στην τριετία 2014-2016 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τους υπεύθυνους ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Δήμοι, ΔΕΥΑ...) με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών.

Σε περίπτωση εμφάνισης περιστασιακών υπερβάσεων οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης, αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες αντιμετώπισης (π.χ. εξάλειψη των κινδύνων ρύπανσης, επεξεργασία νερού, χλωρίωση κλπ.), ώστε να πληρούνται τα ποιοτικά όρια της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό και να διασφαλίζεται και προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον γενικότερα.

Υπενθυμίζεται ότι υπεύθυνοι για την ύδρευση των Δήμων είναι η Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση Τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων (πρώτος βαθμός ευθύνης) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων- με τη συχνότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνάρτηση με την παροχή του διανεμόμενου νερού- και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

Οι υπεύθυνοι ύδρευσης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, οι οποίοι και θα πρέπει να απευθύνονται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης.

Κεντρικό αρχείο

GR_DWD_2014_2016.xls Μέγεθος: 1.1 MB