Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Έκθεση τριετίας 2017-2019 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία των υπευθύνων ύδρευσης (Δήμοι , ΔΕΥΑ κλπ.)

24/12/2021

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 12 της ΚΥΑ Γ1(δ) ΓΠ οικ.67322/2017 ( Β΄3282) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ηςΝοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)», σχετικά με την πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας ( Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος, Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος) δημοσιεύει την έκθεση που αφορά στην τριετία 2017-2019 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τους υπεύθυνους ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Δήμοι, ΔΕΥΑ...) με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών.

Σε περίπτωση εμφάνισης περιστασιακών υπερβάσεων οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης, αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες αντιμετώπισης (π.χ. εξάλειψη των κινδύνων ρύπανσης, επεξεργασία νερού, χλωρίωση κλπ.), ώστε να πληρούνται τα ποιοτικά όρια της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό και να διασφαλίζεται και προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον γενικότερα.

Υπενθυμίζεται ότι υπεύθυνοι για την ύδρευση των Δήμων είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α…) (πρώτος βαθμός ευθύνης) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων- με τη συχνότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνάρτηση με την παροχή του διανεμόμενου νερού- και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

Οι υπεύθυνοι ύδρευσης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, οι οποίοι και θα πρέπει να απευθύνονται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης.

Κεντρικό αρχείο

ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2019 Μέγεθος: 1.3 MB