Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές

23/08/2023

Με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας, το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της δημόσιας υγείας εξέδωσε τη Δ1δ/ΓΠοικ.44300/23.8.23 εγκύκλιο με θέμα: "Λήψη μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές" (ΑΔΑ 99ΟΗ465ΦΥΟ-ΟΕ7).

Η ως άνω εγκύκλιος μπορεί να αναζητηθεί στη διαδρομή:

https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%9F%CE%97465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9F%CE%957?inline=true