Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

1η Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός τρόπου λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)» (ΑΔΑ:6Ν9Κ465ΦΥΟ-2Ι8).

09/05/2022