Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

Γ1α/Γ.Π.Οικ.93380/14-12-2017_ Διαδικασία εφαρμογής του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ(115/τ.Α’) - Διευκρινήσεις για τον κατάλογο Οικογενειακών Ιατρ

06/05/2022