Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

Γ1γ/ΓΦ12Β,30/Γ.Π.οικ.12521/12-2-2018_Ενημέρωση σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθ.7 Απόφασης της 265ης /10-11-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. αναφορικά με τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παιδιών 0 έως 18 ετών».

09/05/2022