Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Έκτακτα μέτρα για τον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού στην Κ.Υ. Υπουργείου Υγείας

19/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ. Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/17-03-2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: ΩΨ7Φ465ΦΥΟ-ΑΔΖ) ανακοινώνονται έκτακτα μέτρα για τον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού

Οι πολίτες εξυπηρετούνται ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Εάν η εξυπηρέτηση των πολιτών δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τα προαναφερόμενα μέσα και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική τους παρουσία, τότε η προσέλευση αυτών ή των νομίμων εκπροσώπων τους πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης του ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου του με την Υπηρεσία, πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εδώ μπορείτε να δείτε emails και τηλέφωνα της Κ.Υ. Υπουργείου Υγείας.

Εκ της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης