Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υλοποίησης του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)»

01/10/2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση της Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» του Υποέργου 2 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με τίτλο «Δράσεις Οριζόντιου χαρακτήρα για τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας», κωδικό ΟΠΣ 5008040 και δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ), CPV: 85312320-8, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Διακήρυξη Β.01/2019 με αρ. πρωτ. 2272/30-09-2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 1-10-2019

Προϋπολογισμός: 74.387,60 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Υπουργείο Υγείας/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΕΔΕΥΠΥ), Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων, ΤΚ 10677, Αθήνα, 4ος όροφος, Πρωτόκολλο

Πληροφορίες: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ)

Μαρία Καθαράκη, τηλ. 2131500801, email: mkatharaki@mou.gr, fax: 2131500752

Φωτεινή Δαλαβέρη, τηλ 2131500761-762, email: fdalaveri@mou.gr, fax: 2131500752


Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη