Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Συνέχεια Ανάρτησης Προσωρινών Πινάκων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Λειτουργία Τοπικών Ομάδων

13/07/2022

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων των αιτήσεων υποψηφίων των κλάδων:

1) Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2) Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ)

3) Τ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

σύμφωνα με την υπ. αρ.πρωτ. Γ.Π.οικ.17580/19-03-2021 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.).».

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Διαδικτυακό Τόπο https://tomy.moh.gov.gr/, κάνοντας σύνδεση με κωδικούς taxisnet.

*Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 (δέκα) ημερών, ήτοι έως το Σάββατο 23/7/2022 στις 24:00.

** Οι υποψήφιοι προκειμένου να διαπιστώσουν τη σειρά κατάταξής τους ανά θέση, κατεβάζουν το αντίστοιχο υπολογιστικό φύλλο ( Excel ) και κάνοντας χρήση του φίλτρου αναζήτησης «κωδικός θέσης» ή «όνομα θέσης», επιλέγουν τη θέση προτίμησής τους και βλέπουν την κατάταξή τους σε αυτήν.

Αρχεία

ΠΕ & ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_13_07_22.pdf Μέγεθος: 527.5 KB
ΠΕ & ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_13_07_22.xlsx Μέγεθος: 22.5 KB
ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_13_07_22.pdf Μέγεθος: 444.3 KB
ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_13_07_22.xlsx Μέγεθος: 14 KB
ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_13_07_22.pdf Μέγεθος: 7.1 MB
ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_13_07_22.xlsx Μέγεθος: 403 KB
ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_13_07_22.pdf Μέγεθος: 472.2 KB
ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_13_07_22.xlsx Μέγεθος: 17.1 KB
ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_13_07_22.pdf Μέγεθος: 7 MB
ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_13_07_22.xlsx Μέγεθος: 402.7 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_13_07_22.pdf Μέγεθος: 442.2 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_13_07_22.xlsx Μέγεθος: 14.5 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_13_07_22.pdf Μέγεθος: 2.3 MB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_13_07_22.xlsx Μέγεθος: 120.3 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_13_07_22.pdf Μέγεθος: 474.6 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_13_07_22.xlsx Μέγεθος: 27.9 KB