Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Σας καλωσορίζουμε στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας, η οποία δημιουργήθηκε για τη γνώση και πληροφόρηση των πολιτών. Βασιζόμενοι στην αρχή της διαφάνειας και στους νόμους της ελληνικής πολιτείας (2690/1999 άρ.5, 3448/2006) παρέχουμε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τελευταία άρθρα

21/12/2022

Ο.ΔΙ.Π.Υ. Περίληψη διακήρυξης για την Δημιουργία διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας (mHealth) - Interreg (CPV 72000000-5) - 1109/21-12-2022

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την δημιουργία διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας και ανάπτυξης επιστημονικής εφαρμογής mHealth, ως τμήματα των πακέτων εργασίας WP3 και WP4, των παραδοτέων D3.16.1 και D4.16.1 αντίστοιχα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο COOperation For HEAlth 2, με αναγνωριστικό κωδικό COOFHEA2 -1b- MIS 5146074, του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020 (EL-IT) 2014-2020.

Προκηρύξεις Κεντρικής Υπηρεσίας
Σελίδα: από 93