Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Σας καλωσορίζουμε στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας, η οποία δημιουργήθηκε για τη γνώση και πληροφόρηση των πολιτών. Βασιζόμενοι στην αρχή της διαφάνειας και στους νόμους της ελληνικής πολιτείας (2690/1999 άρ.5, 3448/2006) παρέχουμε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τελευταία άρθρα

26/06/2023

Ο.ΔΙ.ΠΥ. - Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δύο ατόμων και ενός ατόμου μερικής απασχόλησης, σύνολο (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης "Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)" με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5186292 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της "Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας" μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Διοικητικό και λοιπό προσωπικό
16/06/2023

Ο.ΔΙ.ΠΥ - Τροποποίηση Διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Υγείας»

Σχετικά με ΥΠ-2 της ενταγμένης Πράξης «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5180919 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης (Measure) «Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προκηρύξεις Κεντρικής Υπηρεσίας
Σελίδα: από 99