Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Εγκύκλιοι, οδηγίες και υποδείξεις

02/02/2017

Αρχεία

Εγκύκλιος - Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προιόντων.pdf Μέγεθος: 375.4 KB
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΠΥ ΤΠ - ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4412 2016 .pdf Μέγεθος: 377.1 KB
Εγκύκλιος - Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προιόντων.pdf Μέγεθος: 375.4 KB
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΤΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - έκδοση με ενσωματωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.pdf Μέγεθος: 191.6 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.pdf Μέγεθος: 145.3 KB
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΤΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.pdf Μέγεθος: 55.6 KB
Εγκύκλιος για την παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών.pdf Μέγεθος: 420 KB
Εγκύκλιος για την απαγόρευση προμήθειας αντιδραστηρίων ή και αναλωσίμων υλικών.pdf Μέγεθος: 77.1 KB
Πρόγραμμα εγκατάστασης μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο2) στα δημόσια νοσοκομεία.pdf Μέγεθος: 151 KB
Οδηγία για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Μέρος Α΄.pdf Μέγεθος: 122.7 KB
Οδηγία για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Μέρος Β΄.pdf Μέγεθος: 376.6 KB
Εγκύκλιος για την παράταση έως την 30η Ιουνίου 2016 κλπ.pdf Μέγεθος: 137.1 KB
Εγκύκλιος για τις υπηρεσίες φυσικού νοσοκομείου-ακτινοφυσικού ιατρικής.pdf Μέγεθος: 172.9 KB
Εγκύκλιος για την προμήθεια από ανεξάρτητο προμηθευτή.pdf Μέγεθος: 118.5 KB
Εγκύκλιος Αποφυγή απευθείας αναθέσεων - Προσυμφωνημένο ποσοστό - Συμφεροτέρη προσφορά κλπ.pdf Μέγεθος: 124.8 KB
Οδηγία για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών.pdf Μέγεθος: 141.1 KB
Εγκύκλιος για την ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.pdf Μέγεθος: 575.4 KB
Εγκύκλιος για την ενιαία κωδικοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν οι δημόσιοι φορείς υγείας.pdf Μέγεθος: 506.8 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την Ενσωμάτωση του ΚΕΟΚΕΕ στα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των εργαστηρίων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.pdf Μέγεθος: 170.1 KB
Εγκύκλιος για υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στην εκτέλεση συμβάσεων.pdf Μέγεθος: 432 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.pdf Μέγεθος: 442.6 KB
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 331.7 KB
Τροποποίηση διακήρυξης καθαριότητας 13-9-2011.pdf Μέγεθος: 145.2 KB
Οδηγίες της Ε.Π.Υ. για την προμήθεια υλικών συνοδού εξοπλισμού.pdf Μέγεθος: 258.3 KB
Ενημέρωση σχετικά με την πρότυπη διακήρυξη καθαριότητας.pdf Μέγεθος: 100.9 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο1 Ορθή Επανάληψη 25-05-2010.pdf Μέγεθος: 123.8 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο1 25-05-2010.pdf Μέγεθος: 122.9 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23-12-2008.doc Μέγεθος: 72 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 06-11-2008.doc Μέγεθος: 76.5 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 03-11-2008.doc Μέγεθος: 75 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21-10-2008.doc Μέγεθος: 74.5 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16-10-2008.doc Μέγεθος: 77 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 08-10-2008.doc Μέγεθος: 76 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23-09-2008.doc Μέγεθος: 183 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01-08-2008.doc Μέγεθος: 85.5 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14-07-2008.doc Μέγεθος: 66.5 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 08-07-2008.doc Μέγεθος: 71 KB