Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια - Νόσο Alzheimer

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής με ημερομηνία 22/12/2014, ψηφίστηκε ομόφωνα –από όλα τα κόμματα της Βουλής- το νομοσχέδιο για την Ίδρυση Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τις επόμενες μέρες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σύστασή του.

Συγκεκριμένα, στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 270Α -24/12/2014– νόμος 4316) περιγράφονται ο σκοπός του Παρατηρητηρίου για την Άνοια, τα μέλη του Παρατηρητηρίου και οι αρμοδιότητές τους ως εξής:

Συνίσταται Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

  • Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και το οποίο μπορεί να επικαιροποιείται με βάση τη διαρκή έρευνα των νέων ιατρικών, κοινωνικών, οικονομικών και νομικών δεδομένων.
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα. Σχετική ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
  • Γνωμοδοτεί για κάθε σχετικό με την άνοια και τη νόσο Alzheimer σχέδιο νόμου, που τίθεται υπόψη του, καθώς επίσης και για κάθε σχετική με την άνοια και τη νόσο Alzheimer κανονιστική πράξη, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.
  • Επικοινωνεί, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, με ενώσεις ασθενών και εξειδικευμένους στη νόσο επιστημονικούς φορείς.
  • Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές εκδηλώσεις ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο τη νόσο.
  • Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για την προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων, που κρίνονται σημαντικά όσον αφορά στη μελέτη της νόσου στη χώρα.

Με την αρ. Α1β/Γ.Π.44111/13-7-2020 (AΔΑ: ΨΩ3Φ465ΦΥΟ-7ΗΗ) απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Στο Δ.Σ. του Παρατηρητηρίου συμμετέχουν επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με ανάλογη εμπειρία, οι οποίοι με το έργο τους θα βοηθήσουν σημαντικά στην υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.

Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer ορίστηκε η κ. Παρασκευή Σακκά, MD, PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών, Διευθύντρια του Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου στο Νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ".

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα κάτωθι:

1. ΜΑΓΔΑ ΤΣΟΛΑΚΗ, Καθηγήτρια Νευρολογίας, Διευθύντρια Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer.

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Μονάδα Ψυχογηριατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Νευροβιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας – Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοίκησης και Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

5. ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΒΗ, Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

6. ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Διδάκτωρ Νομικής , LLM, Δικηγόρος, με ειδίκευση στο Ιατρικό Δίκαιο και τη Βιοηθική, Ειδική Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη.

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Νοσοκομειακής και Κοινοτικής Περίθαλψης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

8. ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ, φροντιστής ατόμου με άνοια, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Γραμματέας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ορίζεται η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Φαρμάκου.

Έργο του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργού Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 270).

Έδρα του Εθνικού Παρατηρητηρίου ορίζεται το Υπουργείο Υγείας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι άμισθα.

Η θητεία των μελών του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι πενταετής.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Γραφείο της γραμματείας του Παρατηρητηρίου στο Υπουργείο Υγείας, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε ή να υποβάλετε κάθε σχετικό αίτημα, λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Aρμόδια: κα Έρη Σαμικού

Τηλέφωνο επικοινωνίας :213 216 1160

Email: esamikou@moh.gov.gr