Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις κοινές δράσεις 2016 του 3ου Προγράμματος για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 28478/18-04-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΕΛ465ΦΥΟ-ΚΦΡ) πρόσκληση του Υπουργού Υγείας

27/04/2016