Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Τροποποίηση απόφασης για λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών 14/3/2018

26/03/2018

Εκδόθηκε η Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.22104/14.3.2018 (ΦΕΚ 950/Β) Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β/2010) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 (ΦΕΚ Β/ 1336/2012), ΓΠ/οικ92211/4.10.2013, (ΦΕΚ Β/2494/2013) Υπουργικές Αποφάσεις και τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4310/2014»