Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Τροποποίηση απόφασης για λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (12.11.2018)

20/11/2018

Eκδόθηκε η Δ1(δ)/ΓΠοικ.86851/12.11.2018 (ΦΕΚ5132 /Β/2018) Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπ. αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.154949/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1918/Β/2010) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως ισχύει.

Mε την εν λόγω Απόφαση:

α) τα Νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., οι Δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία , τα Νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων καθώς και νοσοκομεία που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Απόφασης και δεν απαιτείται να εκδοθεί άδεια σκοπιμότητας για την εγκατάσταση μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε αυτά

β) θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης αρχείου με τις άδειες σκοπιμότητας που βρίσκονται σε ισχύ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών. Το εν λόγω αρχείο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Υγείας κάθε τρεις μήνες

γ) συμπληρώνονται τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση του κριτηρίου της πληθυσμιακής κάλυψης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.