Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023

Προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα

23/04/2018

Sales Volume Submission

In compliance to the National Law 4419/2016 and the Directive 2014/40/EU, as well as the Circular 39190 /22-05-2018 of the Minister of Health, the data on the sales volumes for each tobacco product or relevant product must be submitted regarding the period that it was placed on the market.

More specifically, in accordance with Articles 5 and 18 of the Law, manufacturers / importers of tobacco products and electronic cigarettes or refill containers are required to provide data on their sales volumes annually, per product, brand and type, both to the Ministry of Health and to the Ministry of Finance.

For tobacco products in particular, the obligation regards the sales in 2015 and on, expressed in terms of number of cigarettes or in kilograms. It is set out in Commission Implementing Decision (EU) 2015/2186 of 25 November 2015 laying down a format for the submission and making available of information on tobacco products, in which, through the EU CEG, the field of annual sales volume is mandatory.

For electronic cigarettes and refill containers, in accordance with Commission Implementing Decision (EU) 2015/2183 of 24 November 2015 setting out a common format on the notification, the submission of sales data regards years 2016 and on and it is potential through the EU CEG. However, it is mandatory under the procedures laid down by each Member State in accordance with Article 20 (7) of the Directive and Article 18 (6) of Law 4419/2016.

Additionally, for novel tobacco products, under articles 17 par. 1 point c. and par. 12 of the Law (article 19 par. 1 point c. and par. 4 on the Directive), the same obligation applies as well.

Therefore, importers / manufacturers of tobacco and relevant products are requested to send by email to exartiseis_b@moh.gov.gr (Ministry of Health), finexcis@2001.syzefxis.gov.gr and d33drugs@2002.syzefxis.gov.gr (Ministry of Finance – Independent Authority for Public Revenues) no later than the 15th of June 2018 data on annual sales volume per product, brand and type (product id) - as submitted to the EU CEG, and in accordance with the potential figures submitted - by filling in the attached table.

For cigarettes and other tobacco products consumed as units (sticks, cigarillos, cigars, etc.) sales volume must be submitted in number of units and for the rest of tobacco products in kg. Regarding e – cigarettes, sales volume must be submitted in units for devices, in units or ml for refill containers and other parts.

The figures will include sales from 2015 up to 2017 (for e –cigarettes from the initial placing year to 2017). The obligation also applies to manufacturers or importers of products, notified to the EU CEG, the placing on the market of which has been withdrawn, for the years in which they were marketed domestically.

For the years 2018 onwards, the deadline for submitting the data is the 30th of March of the following year.

Hereinafter, the submission will be carried out both through notification to the EU CEG, with the procedures already in place (Commission Implementing Decisions (EU) 2015/2186 and (EU) 2015/2183), but also through the filling in and submitting the abovementioned table by email as detailed previously. No submission will be considered acceptable elseways.

It is strongly reminded, in particular, that the information requested by and provided to the European Commission and the Greek Ministry of Health and other competent authorities must be complete and accurate, within the deadlines set out, and that the obligation to provide the requested information shall lie primarily with the manufacturers and importers of tobacco and related products as provisioned in Article 23 par. 1 of the Directive.

Tobacco and related products not complied with the provisions of the law are not placed on the market. Breach of the reporting obligations leads to the imposition of sanctions (Article 21 and 24 par. 4of the Law (Article 23 in the Directive)).


Υποβολή Ετησίου Όγκου Πωλήσεων

Σύμφωνα με το Ν. 4419/2016 αι την Οδηγία 2014/40/ΕΕ, καθώς επίσης και την Εγκύκλιο 39190/22-05-2018 του Υπουργού Υγείας, στοιχεία για τον όγκο των πωλήσεων για κάθε προϊόν καπνού ή συναφές προϊόν θα πρέπει να υποβληθούν σε σχέση με την περίοδο για την οποία είχαν διατεθεί στην αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 18 του Νόμου, οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών επαναπλήρωσης επιβάλλεται να παρέχουν πληροφορίες για τον όγκο των πωλήσεων τους ετησίως, ανά προϊόν, μάρκα και τύπο (product id), τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα για τα προϊόντα καπνού, η υποχρέωση αφορά στις πωλήσεις του 2015 κι έπειτα, εκφρασμένες σε αριθμό τσιγάρων ή χλγμ. Προσδιορίζεται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/2186 της 25ης Νοεμβρίου 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθορίζει το κοινό μορφότυπο για την υποβολή και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα προϊόντα καπνού, στον οποίο, διαμέσου της EU CEG, το πεδίο του ετήσιου όγκου πωλήσεων είναι υποχρεωτικό.

Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/ 2183 της 24ης Νοεμβρίου 2015, που καθορίζει ένα κοινό μορφότυπο για την κοινοποίηση, η υποβολή αφορά το έτος 2016 κι εφεξής και είναι δυνητική μέσω του EU CEG. Είναι, ωστόσο, υποχρεωτική βάσει των διαδικασιών που ορίζει κάθε Κράτος – Μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 της Οδηγίας και το άρθρο 18 παρ. 6 του Ν. 4419/2016.

Επιπρόσθετα, η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τα νέα προϊόντα καπνού, κατά το άρθρο 17 παρ. 1 περ. γ και παρ. 12 του Νόμου (άρθρο 19 παρ. 1 της Οδηγίας).

Κατόπιν τούτων, παρακαλoύνται οι εισαγωγείς / κατασκευαστές προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων όπως αποστείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου exartiseis_b@moh.gov.gr (Υπουργείο Υγείας), finexcis@2001.syzefxis.gov.gr και d33drugs@2002.syzefxis.gov.gr (Υπουργείο Οικονομικών - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) έως τις 15 Ιουνίου 2018 στοιχεία για τον ετήσιο όγκο πωλήσεων ανά προϊόν, μάρκα και τύπο (product id) – όπως έχουν υποβληθεί στην EU CEG, και σε συμφωνία με τα στοιχεία που πιθανόν έχουν υποβληθεί- συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα.

Για τα τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού που καταναλώνονται ως μονάδες (ράβδοι, πουράκια, πούρα, κ.λπ.) ο όγκος των πωλήσεων υποβάλλεται σε αριθμό μονάδων και για τα υπόλοιπα σε χλγμ. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, ο όγκος των πωλήσεων υποβάλλεται σε μονάδες για τις συσκευές, σε μονάδες ή ml, για τους περιέκτες απαναπλήρωσης και άλλα στοιχεία.

Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν τις πωλήσεις από το 2015 έως το 2017 (για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης από το αρχικό έτος έως το έτος 2017). Η υποχρέωση ισχύει και για τους κατασκευαστές ή εισαγωγείς προϊόντων, που κοινοποιήθηκαν στην EU CEG, και των οποίων η κυκλοφορία στην αγορά διακόπηκε ή έχει διακοπεί, για τα έτη εκείνα στα οποία κυκλοφόρησαν εγχωρίως.

Για το έτος 2018 και ακολούθως, η προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών είναι η 30η Μαρτίου του επόμενου από το έτος αναφοράς έτους.

Εφεξής, η υποβολή θα λαμβάνει χώρα τόσο μέσω της κοινοποίησης στην EU CEG, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (Εκτελεστικές Αποφάσεις (ΕΕ) 2015/2186 και (ΕΕ) ) 2015/ 2183 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), όσο και με τη συμπλήρωση και υποβολή του προαναφερόμενου πίνακα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος όπως αναλύθηκε προηγούμενα. Καμιά υποβολή με διαφορετικό τρόπο δε θα θεωρείται αποδεκτή.

Υπενθυμίζεται ιδιαιτέρως, εν προκειμένω, ότι οι ζητούμενες πληροφορίες, τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από το Υπουργείο Υγείας και τις λοιπές αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς κι εντός των προθεσμιών και η υποχρέωση παροχής βαρύνει τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς καπνού και συναφών προϊόντων κατά αντιστοιχία των όσων ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23.

Προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου δε διατίθενται στην αγορά. Παραβίαση των υποχρεώσεων επί της κοινοποίησης συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων (άρθρα 21 παρ. 2 και 24 παρ. 3 και 4 του νόμου).