Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Κοινοποιήσεις – Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Τελευταία άρθρα

08/08/2018

Λεξικό Υποβολής Δεδομένων για Ηλεκτρονικά Τσιγάρα - TPD Submission Data Dictionary for e-cigarettes

Εδώ περιέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την κοινοποίηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης στην Κοινή Πύλη Εισόδου της Ε.Ε., βάσει της Ευρωπαικής Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/2183 της Ε. Επιτροπής.

The information required for the notification of e-cigarettes and refill containers to the EU Common Entry Gate is detailed here, according to the TPD Directive 2014/40/EU and the Comission Implementing Decision (EU) 2015/2183.

Κοινοποιήσεις – Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο
27/04/2018

Πληροφορίες για την υποβολή δεδομένων

Εδώ περιέχονται σύνδεσμοι προς την επίσημη ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία και ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των δεδομένων που κοινοποιούνται για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, βάσει της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και του Ν. 4419/2016.

Links to the Commission's official website where information regarding the process and further technical details of the notification for e-cigarettes and refill containers, according to the TP Directive 2014/40/EU and the national law, is provided.

Κοινοποιήσεις – Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο
16/01/2018

Στοιχεία για ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης - Data of e-cigarettes and refill containers

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4419/2016 με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/ 40/ ΕΕ, οι κατασκευαστές/ εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών αναπλήρωσης υποβάλλουν, κατά περίπτωση, στο Υπουργείο Υγείας πληροφορίες για: α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του υπεύθυνου νομικού ή φυσικού προσώπου εντός της Ένωσης και, κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην Ένωση, β) κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν και όλων των εκπομπών από τη χρήση του, ανά μάρκα και τύπο, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων αυτών, γ) τοξικολογικά δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω συστατικά και εκπομπές των προϊόντων, μεταξύ άλλων όταν θερμαίνονται, αναφέροντας συγκεκριμένα τις επιπτώσεις τους στην υγεία των καταναλωτών όταν εισπνέονται, και συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τυχόν επιπτώσεις εθισμού, δ) πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία και την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το προϊόν καταναλώνεται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, ε) περιγραφή των συστατικών του προϊόντος,συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του μηχανισμού ανοίγματος και επαναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου ή του περιέκτη επαναπλήρωσης, στ) περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής, μεταξύ άλλων εάν περιλαμβάνει την εν σειρά παραγωγή, και δήλωση ότι η διαδικασία παραγωγής πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, ζ) δήλωση ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, όταν διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες.

Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας τηρουμένων των διατάξεων περί εμπορικού απορρήτου. Λόγω της ανάγκης προστασίας του εμπορικού απορρήτου και του ομοιόμορφου προσδιορισμού από τους κατασκευαστές / εισαγωγείς της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται κατά το άρθρο 18 του νόμου, οι ανωτέρω πληροφορίες είναι προς το παρόν υπό επεξεργασία.

Pursuant to Article 20 of the Directive 2014/40/EU, manufacturers / importers of electronic cigarettes or refill containers shall, respectively, submit to the Greek Ministry of Health information on: (a) the name and the contact details of the manufacturer, the legal or natural person responsible within the Union and, if applicable, the importer in the Union, (b) a list of all the ingredients contained in the product and of all emissions resulting from its use by brand and type, including quantities thereof, (c) toxicological data regarding the product's ingredients and emissions, including when heated, referring in particular to their effects on the health of consumers when inhaled and taking into account, inter alia, any addictive effect, (d) information on the nicotine doses and uptake when consumed under normal or reasonably foreseeable conditions, (e) a description of the components of the product; including, where applicable, the opening and refill mechanism of the electronic cigarette or refill containers, (f) a description of the production process, including whether it involves series production, and a declaration that the production process ensures conformity with the requirements of this Article, (g) a declaration that the manufacturer and importer bear full responsibility for the quality and safety of the product, when placed on the market and used under normal or reasonably foreseeable conditions.

This information is published on the website of the Ministry of Health in compliance with the provisions on commercial confidentiality. Due to the need to protect commercial confidentiality and the uniform determination by manufacturers / importers of the confidentiality of the information submitted under Article 20 of the Directive, the above information is currently being processed.

Κοινοποιήσεις – Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο