Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Κοινοποίηση συστατικών κι εκπομπών προϊόντων καπνού

Τελευταία άρθρα

08/08/2018

Λεξικό Υποβολής Δεδομένων για Προϊόντα Καπνού - TPD Submission Data Dictionary for tobacco products

Εδώ περιέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την κοινοποίηση των προϊόντων καπνού στην Κοινή Πύλη Εισόδου της Ε.Ε., βάσει της Ευρωπαικής Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/2186 της Ε. Επιτροπής.

The information required for the notification of tobacco products to the EU Common Entry Gate is detailed here, according to the TPD Directive 2014/40/EU and the Comission Implementing Decision (EU) 2015/2186.


Κοινοποίηση συστατικών κι εκπομπών προϊόντων καπνού
27/04/2018

Πληροφορίες για την υποβολή δεδομένων

Εδώ περιέχονται σύνδεσμοι προς την επίσημη ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία και ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των δεδομένων που κοινοποιούνται για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, βάσει της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και του Ν. 4419/2016.

Links to the Commission's official website where information regarding the process and further technical details of the notification for e-cigarettes and refill containers, according to the TP Directive 2014/40/EU and the national law, is provided.

Κοινοποίηση συστατικών κι εκπομπών προϊόντων καπνού
16/01/2018

Συστατικά κι εκπομπές προϊόντων καπνού - Πρόσθετα σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα (Ingredients and emissions - Additives in cigarettes and roll your own tobacco)

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 4419 / 2016 με τα οποία ενσωματώθηκαν τα άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας 2014/ 40/ ΕΕ αντίστοιχα, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας πληροφορίες για τα συστατικά και τις εκπομπές ανά μάρκα και τύπο, καθώς και τα πρόσθετα που περιέχονται σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα και περιλαμβάνονται σε κατάλογο ιεράρχησης προσθέτων, με βάση εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα που περιέχουν πρόσθετο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ιεράρχησης προσθέτων θα πρέπει να πραγματοποιούν εκτεταμένες μελέτες για κάθε πρόσθετο και να συντάσσουν σχετικές εκθέσεις που θα τις υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Manufacturers and importers of cigarettes and roll your own tobacco for spinning cigarettes containing an additive listed in the priority list should carry out extensive studies on each additive and submit relevant reports to the Greek Ministry of Health and the European Commission.

Due to the need to protect commercial confidentiality and the uniform identification by manufacturers / importers of the confidentiality of the information submitted under the relevant articles, the above information is currently being processed.

Κοινοποίηση συστατικών κι εκπομπών προϊόντων καπνού
Σελίδα: από 2