Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χρήση, πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων

23/04/2018

Σύμφωνα με την εθνική κι ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι κατηγορίες των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, των οποίων η κυκλοφορία επιτρέπεται στην ελληνική αγορά, τηρουμένων των ειδικότερων προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόμος, είναι:

 • Προϊόντα καπνού (καπνικά)
  • Προϊόντα Καπνού για κάπνισμα
   • τσιγάρα, καπνός για στριφτά τσιγάρα, πούρα, πουράκια, καπνός για ναργιλέ, καπνός για πίπα
  • Μη καπνιζόμενα προϊόντα Καπνού
   • καπνός για μάσηση, καπνός για λήψη από τη μύτη
  • Νέα Προϊόντα Καπνού (κυκλοφορούν για πρώτη φορά μετά τις 19/05/2016 και δεν ανήκουν σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες) που αδειοδοτούνται από Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.
 • Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τους ορισμούς του Ν. 4419/2016 (κάθε προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού που περιέχει νικοτίνη με επιστόμιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο)
  • περιέκτης επαναπλήρωσης (δοχείο που περιέχει υγρό στο οποίο περιέχεται νικοτίνη, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο)
 • Φυτικά προϊόντα για κάπνισμα (προϊόντα για καύση με με βάση φυτά, βότανα ή φρούτα, χωρίς καπνό)

Απαγορεύεται επιπλέον:

 • ο καπνός λήψης από το στόμα
 • η κατασκευή, προβολή, εμπορία και πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού, όπως αυτά ορίζονται παραπάνω
 • οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία
 • οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης από το εξωτερικό προς την Ελλάδα


Οι απαγορεύσεις για την πώληση, διαφήμιση, προβολή, κατανάλωση των προϊόντων καπνού, βάσει των κείμενων διατάξεων, ισχύουν για όλα ανεξαιρέτως τα παραπάνω οριζόμενα προϊόντα (άρθρο 24 παρ 1 και 2 του Ν. 4419/2016).