Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση πρόσκλησης για στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

24/10/2017

Ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας του Υπ. Υγείας αποφασίζει την ανακοίνωση πρόσκλησης για στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να στελεχωθεί, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) και του Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12/14) ως ισχύει.
Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:
1. Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12/14) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», με τις διατάξεις των άρθρων 34-37 και 59, όπως ισχύει.

2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Την υπ’ αριθ. 62788/ΕΥΘΥ613/ΦΕΚ1885 (τεύχος Β) 27/06/2016 ΚΥΑ περί διάρθρωσης της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» του άρθρου 18 παρ. 10 του Ν. 4314/2014 με κατάργηση των παρακάτω αποφάσεων με αριθμ.Υ1α/οικ.23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β' 1502), 130383/ 01.10.2009 (ΦΕΚ Β' 2136), 44222/Γ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 13) και ΔΥ1α/Γ.Π. οικ.85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β' 1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύει.

4. Το υπ’ αρίθμ. 61433/ΕΥΘΥ 603/8-6-2016 (ΑΔΑ: 706ξ4653ο7-εη7) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα «Διαδικασία αποσπάσεων και μετακινήσεων του προσωπικού των Ε.Υ. ΕΣΠΑ, κατά τη μεταβατική περίοδο του αρθρ. 59 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014)»

5. Το άρθρο 5 της αρίθμ 62788/ ΕΥΘΥ613/ΦΕΚ1885 (τεύχος Β) 27/06/2016 ΚΥΑ για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ Α.Ε. για την πλήρωση στελεχών στις Μονάδες της. Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού θα έχει διάρκεια (5) έτη με δυνατότητα
παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

  • Τέσσερεις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ

Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην ως άνω 5 σχετική ΚΥΑ. Είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας ή σε Ε.Υ. του Γ΄ ΚΠΣ, ή να έχουν εμπειρία σε δράσεις δικαιούχων ή φορέων διαχείρισης ενωσιακών πόρων.
Η υπηρεσία επιθυμεί να στελεχωθεί κατά προτεραιότητα με στελέχη των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών σχετίζεται με επιστήμες όπως: νομική, οικονομικά, μηχανικών, πληροφορικών, υγειονομικών.
Για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα και να τα υποβάλουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
Υπουργείο Υγείας – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 10677, Αθήνα, 4ος όροφος (με την ένδειξη «Για την στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας).

Προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15 Δεκεμβρίου 2017.

Πληροφορίες για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς, υποδείγματα αίτησης για αξιολόγηση - Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου υγείας (www.moh.gov.gr) και την ιστοσελίδα για το ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπάλληλους των υπηρεσιών ευθύνης σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 213 1500 820 και ώρες 09.00 έως 15.00.