Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου ‘Μηχανισμός Υποστήριξης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, αρ.Διακ/ξης:04/2014

14/06/2016