Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Μετεγκατάσταση Οικοτροφείου Θάλπος Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5203716 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021 - 2025»

22/11/2023