Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Νερού 22 Μαρτίου 2019

22/03/2019

Το Υπουργείο Υγείας, μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της οποίας αρμοδιότητα είναι η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου και έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ήδη από το 1992 ως μία ευκαιρία για γνώση και ανάληψη δράσης για θέματα σχετιζόμενα με το νερό, συμμετέχει στην ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη διαφύλαξης του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου και κοινωνικού αγαθού.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2019, όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι «κανείς να μην μένει» και αναφέρεται στην επίτευξη του Στόχου 6 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο οποίος ορίζει ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό μέχρι το 2030. Εξ ορισμού, αυτό συνεπάγεται ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω σε αυτή την προσπάθεια. Σήμερα όμως, δισεκατομμύρια ανθρώπων ζουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές νερό, ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες: γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες, αυτόχθονες πληθυσμοί, άτομα με αναπηρία και πολλοί άλλοι. Οι ομάδες αυτές συχνά παραβλέπονται και γίνονται αντικείμενο διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβασή τους σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Γενικότερα, η συσχέτιση των τομέων υγείας και περιβάλλοντος αποκτά και διεθνώς εντονότατο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. το 24% της νοσηρότητας και το 23% όλων των θανάτων αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και το νερό. Για το λόγο αυτό ο Π.Ο.Υ. έχει δημιουργήσει αυτοτελή τομέα περιβαλλοντικής υγιεινής με σκοπό να επηρεάσει δημόσιες πολιτικές και να αποκαλύψει τις βασικές αιτίες των περιβαλλοντικών απειλών στην υγεία. Πρόσφατα έχουν εκπονηθεί από Διεθνείς Οργανισμούς (ΠΟΥ, ΕΕ) σχέδια δράσης Υγείας και Περιβάλλοντος, στην εκπόνηση των οποίων συμμετέχει και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Στις παρούσες συνθήκες, με την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της λελογισμένης χρήσης πόρων, ο Τομέας Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος αναμένεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα, η πρόσβαση σε καθαρό νερό, ένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα της διακήρυξης του Ο.Η.Ε. και προαπαιτούμενο για την προστασία από τη διάδοση μολυσματικών ασθενειών, την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου και την αποφυγή πρόωρων θανάτων, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας.

Σημειώνεται ότι η πρόσφατη προσφυγική κρίση έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση και την προστασία της υγείας των προσφύγων και γενικότερα της Δημόσιας Υγείας. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού που διανέμεται σε όλους τους πολίτες της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2017 εκδόθηκε, σε εναρμόνιση με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νέα νομοθεσία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς και σειρά εγκυκλίων αναφορικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης απαραίτητων έργων υποδομής για την υγιεινή διαβίωση στους χώρους προσωρινής εγκατάστασης των προσφύγων-μεταναστών καθώς τη λήψη μέτρων προστασίας της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και η άφιξη στη χώρα μας μεγάλου κύματος προσφύγων και μεταναστών.