Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Έκθεση τριετίας 2008-2010 για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές που εξυπηρετούν περισσότερους από 5000 κατοίκους, συμφώνα με στοιχεία των υπεύθυνων ύδρευσης (Ο.Τ.Α. Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.)

12/07/2012

ΘΕΜΑ: Έκθεση τριετίας 2008-2010 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε περιοχές που εξυπηρετούν περισσότερους από 5000 κατοίκους, σύμφωνα με στοιχεία των υπευθύνων ύδρευσης (Ο.Τ.Α. , ΔΕΥΑ κλπ.)

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 13 της Υ2/2600/01 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/11-7-01), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ. 38295/2007( ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07 και ΦΕΚ 986/τ.β/18-6- 07) ΚΥΑ, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ηςΝοεμβρίου 1998, σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας ( Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περ/ντος) δημοσιεύει την έκθεση που αφορά στην τριετία 2008-2010 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τους υπεύθυνους ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Δήμοι, ΔΕΥΑ...) με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών.

Σε περίπτωση εμφάνισης περιστασιακών υπερβάσεων οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης, αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες αντιμετώπισης (π.χ. εξάλειψη των κινδύνων ρύπανσης, επεξεργασία νερού, χλωρίωση κλπ.), ώστε να πληρούνται τα ποιοτικά όρια της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό και να διασφαλίζεται και προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον γενικότερα.

Υπενθυμίζεται ότι υπεύθυνοι για την ύδρευση των Δήμων είναι η Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση Τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων (πρώτος βαθμός ευθύνης) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων- με τη συχνότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνάρτηση με την παροχή του διανεμόμενου νερού- και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

Οι υπεύθυνοι ύδρευσης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, οι οποίοι και θα πρέπει να απευθύνονται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης.