Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Έντυπο Υλικό για τις ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας στην ΕΕ στο πλαίσιο του EHDSI

30/09/2021
Έντυπο Υλικό για τις ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας στην ΕΕ στο πλαίσιο του EHDSI

Οι νέες ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας καθιερώνονται σταδιακά σε 25 χώρες της ΕΕ έως το τέλος του 2025, δράση στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Η χώρα μας ετοιμάζεται για παραγωγική λειτουργία εντός του 2022.

Το παρόν φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι είναι οι ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας ηλεκτρονικών συνταγών και συνοπτικού ιστορικού ασθενών και πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις χρησιμοποιούν και να επωφελούνται από αυτές.

Παραπομπές:

  • https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c792d7f2-fed5-11ea-b44f-01aa75ed71a1/language-el
  • European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, Η υγεία μου @ ΕΕ : ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας στην ΕΕ (Ελλάδα), Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2875/39298