Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Ενημερωτικό Δελτίο για την πρόοδο εργασιών συμμετοχής της Ελλάδας στις ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (eHDSI) - Σεπτέμβριος 2021

20/09/2021
Digital Health

Σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (eHDSI), μετά από αναθεωρήσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες που έχουν κριθεί απαραίτητες και από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως, η χώρα μας φιλοδοξεί να ολοκληρώσει τις σχετικές δράσεις και να θέσει σε παραγωγική λειτουργία τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνταγής (eP) και συνοπτικού ιστορικού ασθενή (PS) μέχρι το τέλος του 2021. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε, Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας (National Contact Point for eHealth - NCPeH) σύμφωνα με το άρθρο 23 του N.4715/20 (ΦΕΚ 149Α/1-8-20), βρίσκεται σε προπαρασκευαστική διαδικασία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του εθνικού κόμβου και να υποστηρίξει την παραγωγική λειτουργία των εν λόγω ηλεκτρονικών διασυνοριακών υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής οι προπαρασκευαστικές δράσεις περιλαμβάνουν:

  • Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες σεναρίων δοκιμών (Wave 4 Preparatory & Formal Pre-Production Testing Events).
  • Προετοιμασία διαδικασιών βελτιώσεων σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και ενσωμάτωση στο NCPeH pre-production environment.
  • Συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης και διάδοσης του έργου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
  • Προετοιμασία του απαιτούμενου NCPeH Service Desk.
  • Συμμόρφωση μέσω οργανωτικών, θεσμικών και τεχνικών παρεμβάσεων με κριτήρια που περιλαμβάνονται στο eHDSI Audit Famework/Compliance Checks Framework.
  • Διεξαγωγή της αρχικής επιθεώρησης του έργου από το αρμόδιο όργανο της ΕΕ (Compliance Check Team) κατά την εβδομάδα 28/6-2/7/2021, κατά την οποία προέκυψε ότι ο εθνικός διασυνοριακός κόμβος ηλεκτρονικής υγείας έχει θέσει τις βάσεις για μετάβαση από ένα ευρωπαϊκό έργο σε ένα εθνικό σύστημα, παρέχοντας μια σειρά σχετικών ενεργειών και ρυθμίσεων που απαιτούνται για τη θέση του σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.

Σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση του σχετικού Grant Agreement, και με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας έχει ως ακολούθως:

Υπηρεσία

Ενδεικτική ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής διασυνοριακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής συνταγής (eP) ως χώρα Α και Β, και συνοπτικού ιστορικού ασθενή (PS) ως χώρα Α και Β, σε εθνικό επίπεδο.

01/11/2021