Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ενημερωτικό Δελτίο για την πορεία του έργου Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία - National eHealth Interoperability Framework (NeHIF) - Ιούλιος 2021

07/07/2021
Ενημερωτικό Δελτίο για την πορεία του έργου Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία - National eHealth Interoperability Framework (NeHIF) - Ιούλιος 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ NEHIF – 7 Ιουλίου 2021

Από τον Φεβρουάριου του 2020 υλοποιείται το έργο σχεδιασμού και υλοποίησης του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία (SRSS/SC2019/164 «Design and implementation of the national ehealth interoperability framework (NeHIF)») με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM/SRSS) με σκοπό τον σχεδιασμό και υλοποίηση του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας στην ηλεκτρονική υγεία και τη ευρύτερη υποστήριξη της υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου υγείας. Εν συντομία, το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην υποστήριξη της διαχείρισης των δεδομένων υγείας αλλά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, τα οποία κρίνονται ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση, τη διακυβέρνηση και τον εξορθολογισμό του συστήματος υγείας καθώς και για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποτελεσμάτων των θεραπειών, μέσω:

  • Εναρμόνισης της διαδικασίας ανταλλαγής και χρήσης των δεδομένων υγείας με τις καλές ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές βάσει των διεθνών προτύπων και προφίλ ολοκλήρωσης
  • Υποστήριξης της καθολικής και παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας
  • Διευκόλυνσης της παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τους πολίτες με τη κωδικοποίηση κλινικών εγγράφων.

Το έργο αυτό έχει ήδη ολοκληρώσει τις δύο πρώτες φάσεις του έργου που αφορούσαν:

  • στην αξιοποίηση καλών πρακτικών, λαμβάνοντας συστηματικά υπόψη τις καλές πρακτικές που αναπτύσσονται από διεθνείς οργανισμούς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της,
  • στην ανάλυση 10 και πλέον σεναρίων χρήσης ως προς τη διαλειτουργικότητα και τη προτεραιοποίηση τους σε έναν οδικό χάρτη
  • στην επιλογή σεναρίων χρήσης, συλλογής εργαστηριακών αποτελεσμάτων στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στα νοσοκομεία για τα οποία έχουν ετοιμαστεί ολοκληρωμένες εθνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας βάσει των διεθνών προτύπων και των ευρωπαϊκών οδηγιών.
  • Στην πρόταση ενός πλαισίου διακυβέρνησης της διαλειτουργικότητας στην ηλεκτρονική υγεία.
  • Στη δημιουργία ομάδων εργασίας για τη δημιουργία των προδιαγραφών αυτών με την ενεργή συμμετοχή στελεχών από τουλάχιστον 26 κατασκευαστών λογισμικού, μέσω των σωματείων και επιστημονικών φορέων τους (ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΕΣΠΥ, ΣΕΚΕΕ, ΣΕΒ, HL7 Hellas), αλλά και της ισόρροπης συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων μερών.
  • Στην υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών των μονάδων υγείας αλλά και των στελεχών της αγοράς σε θέματα διαλειτουργικότητας, διεθνών προτύπων και προδιαγραφών ανταλλαγής δεδομένων.

Το Υπουργείο Υγείας μέσω της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ανακοινώνει σήμερα τη διεξαγωγής της πρώτης σειράς δοκιμών μεταξύ 7 και 9 Ιουλίου 2021 (online Projectathon). Οι προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που θα δοκιμαστούν αφορούν στην ανταλλαγή δεδομένων εργαστηριακών αποτελεσμάτων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων εντός νοσοκομείου αφενός, και στη συλλογή των αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, που παραγγέλλονται στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας των πολιτών με τη μορφή κλινικών εγγράφων. Στη σειρά δοκιμών εκδήλωσαν ενδιαφέρον πολλές εταιρίες για να συμμετέχουν. Στις τρεις αυτές μέρες οι εταιρίες που δήλωσαν συμμετοχή θα έχουν τη δυνατότητα να εναρμονίσουν τα πληροφοριακά συστήματα τους με τις προδιαγραφές του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας στην Υγεία. Οι εταιρίες που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση δοκιμών θα είναι η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και οι Computer Control Systems, Computer Solutions, Computer Team, Datamed SA, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH), Gnomon Informatics SA, Greek Informatic SA, Intrasoft International SA, και MedSite IKE.

Στη πρώτη σειρά δοκιμών θα δοκιμαστούν 14 συστήματα και θα συμμετέχουν συνολικά 40 στελέχη πληροφορικής εκ των οποίων 17 άτομα θα έχουν το ρόλο του ελεγκτή (monitor). Οι ελεγκτές είναι στελέχη πληροφορικής των ελληνικών μονάδων υγείας, του υπουργείου υγείας καθώς και ξένοι εμπειρογνώμονες.

Το Υπουργείο Υγείας εύχεται καλή επιτυχία σε όλους του συμμετέχοντες και τους ευχαριστεί για την ενεργή συμμετοχή τους στο Ελληνικό Οικοσύστημα Ψηφιακής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Στόχος του Υπουργείου είναι οι προδιαγραφές του Εθνικού Πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα στην ηλεκτρονική υγεία να χρησιμοποιηθούν ως εθνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας κατά την υλοποίηση των έργων του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του ταμείο ανάκαμψης, Ελλάδα 2.0.