Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Ανακοίνωση Ε. Επιτροπής σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας

21/05/2018

Στην εν λόγω Ανακοίνωση η Ε. Επιτροπή καταγράφει τις ενέργειες που θα αναλάβει μελλοντικά οι οποίες επικεντρώνονται στους κάτωθι τρεις πυλώνες:

  • ασφαλή πρόσβαση των πολιτών σε δεδομένα που αφορούν την υγεία και την κοινή χρήση των εν λόγω δεδομένων διασυνοριακά
  • εξασφάλιση καλύτερων δεδομένων με σκοπό την προαγωγή της έρευνας, την πρόληψη ασθενειών και την εξατομικευμένη υγεία και περίθαλψη
  • ψηφιακά εργαλεία για την ισχυροποίηση των πολιτών και την παροχή περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή