Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στην Ε.Ε. (eHDSI)

23/11/2018

H υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHealth Digital Services Infrastructure ή eHDSI) συνίσταται στην αρχική ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων για την Υγεία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος CEF (Connecting Europe Facility). Το eHDSI δημιουργεί και ξεκινά την ανάπτυξη βασικών (core) και γενικών (generic) υπηρεσιών για δύο περιπτώσεις εφαρμογής, το συνοπτικό ιστορικό ασθενή (Patient Summary) και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ePrescription). Οι γενικές υπηρεσίες αφορούν στην υλοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων σε επίπεδο κράτους μέλους ενώ οι βασικές σε επίπεδο Ε.Ε. Μαζί επιτρέπουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών πληροφοριών ηλεκτρονικής υγείας (CBeHIS).

Η παροχή γενικών υπηρεσιών σε κράτος μέλος στα πλαίσια του eHDSI σημαίνει την προετοιμασία, δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία (NCPeH). Οι αρχές διακυβέρνησης και λειτουργίας των NCPeH καλύπτονται από σχετική κατευθυντήρια οδηγία που εγκρίθηκε από το Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας, το Νοέμβριο του 2015.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο eHDSI, μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility Telecom, ως Wave 2 (ολοκλήρωση το 2019) όσον αφορά το ePrescription και ως Wave 2 και 3 (ολοκλήρωση το 2020) για το Patient Summary.[1] Η συμμετοχή της είναι τόσο ως χώρα Α όσο και Β, δηλαδή χώρα ασφάλισης και χώρα θεραπείας αντίστοιχα. Για τη δράση το Υπουργείο Υγείας έχει εξουσιοδοτήσει την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών (NCPeH) μέσω σύναψης Grant Agreement με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Καινοτομία και τα Δίκτυα (INEA).[2]


[1] Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει. [2] Δράση 2015-EL-IA-0099 Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Greece Aristotle University of Thessaloniki, E-Government Centre for Social Security S.A., Hellenic Ministry of Health, Institute of Communication and Computer systems.