Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Πρωτοβουλία του Π.Ο.Υ. για την ψηφιοποίηση των συστημάτων υγείας

05/03/2019
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής υγείας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία αποτελεσματικών και λειτουργικών συστημάτων υγείας, την ενδυνάμωση των ασθενών ως μέρος της μετάβασης στην περίθαλψη με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη μέριμνα μεριμνώντας ώστε οι πληροφορίες για την υγεία να είναι διαθέσιμες όταν και όπου χρειάζονται περισσότερο.

Η ηλεκτρονική υγεία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των πολλών παραγόντων κινδύνου και των καθοριστικών παραγόντων της υγείας, στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των πληθυσμών. Αυτά όλα αποτελούν και τις προτεραιότητες που τίθενται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο περιφερειακής πολιτικής για την υγεία "Υγεία 2020".

Οι ψηφιακές λύσεις μπορούν επίσης να καλύψουν τα κενά όσον αφορά την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με την υγεία, ενισχύοντας τις προσπάθειες για καθολική κάλυψη υγείας (Universal Health Coverage) και μετασχηματίζοντας την παροχή φροντίδας.

Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας του 2018, τα κράτη μέλη της Π.Ο.Υ. υιοθέτησαν το ψήφισμα WHA71.7, το οποίο πλαισιώνει το ρόλο της ψηφιακής υγείας στο παγκόσμιο πρόγραμμα για την ενίσχυση της υγείας και "ως μέσο προώθησης δίκαιης, προσιτής και καθολικής πρόσβασης στην υγεία για όλους".

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της υγείας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας στα συστήματα υγείας, όπως:

  • ο τρόπος σχεδιασμού και χρηματοδότησης επενδύσεων για την ανάπτυξη εθνικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.
  • ο τρόπος ομαλής και ασφαλούς ολοκλήρωσης των δεδομένων δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών συστημάτων σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας (επιτρέποντας ταυτόχρονα τη συγκατάθεση των ατόμων για χρήση τους στην έρευνα και την παροχή φροντίδας)
  • η διασφάλιση ότι το εργατικό δυναμικό υγείας είναι κατάλληλα εφοδιασμένο με δεξιότητες για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Προκειμένου να παρέχει στις χώρες μια ταχεία προσέγγιση ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας σε δράσεις δημόσιας υγείας και για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του Π.Ο.Υ., ο περιφερειακός διευθυντής του Οργανισμού για την Ευρώπη θέσπισε μια νέα πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση των συστημάτων υγείας.


Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί κάτω από 5 γενικούς άξονες δράσης για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής υγείας στα κράτη μέλη:

  1. μεταρρύθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας και της πρόσβασης
  2. ενδυνάμωση των ατόμων για καλύτερη διαχείριση της δικής τους υγείας και ευημερίας
  3. βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και ανταπόκρισης του συστήματος υγείας
  4. προώθηση της μετάβασης σε ολοκληρωμένα, ανθρωποκεντρικά μοντέλα περίθαλψης και διευκόλυνση της μετάβασης από τη θεραπεία στην πρόληψη, και,
  5. αξιοποίηση της τεχνολογίας και καινοτομίας για τη διευκόλυνση της υλοποίησης βασικών πρωτοβουλιών στον τομέα της δημόσιας υγείας.


Η υποστήριξη αυτών των αξόνων ανταποκρίνεται στις βασικές αξίες του ευρωπαϊκού συστήματος υγείας για την ισότητα, την αλληλεγγύη και τον οικουμενισμό, θέτοντας ως όρο τη διατήρησή τους, καθώς οι υπηρεσίες υγείας στις χώρες γίνονται όλο και πιο ψηφιακές.

Πηγή: http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2019/02/who-symposium-on-the-future-of-digital-health-systems-in-the-european-region/background

Διαβάστε περισσότερα για τον Π.Ο.Υ. και τις πρωτοβουλίες του για την ηλεκτρονική υγεία εδώ

Ετικέτες :