Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Κατευθυντήριες γραμμές Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) σχετικά με ψηφιακές παρεμβάσεις στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας

26/07/2019
WHO digital interventions

Ο Π.Ο.Υ. δημοσίευσε στις 17 Απριλίου 2019, νέες συστάσεις σχετικά με 10 τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία ψηφιακή υγείας, μέσω κινητών τηλεφώνων, tablet και υπολογιστών, για τη βελτίωση της υγείας και βασικών υπηρεσιών.

Η κατευθυντήρια γραμμή καταδεικνύει την ανάγκη τα συστήματα υγείας να ανταποκρίνονται στην αυξημένη προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών, καθώς και για διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με ευαίσθητα θέματα όπως σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας χρειάζονται επαρκή κατάρτιση ώστε να ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας και να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εύκολα την τεχνολογία. Η κατευθυντήρια γραμμή υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση ασταθών υποδομών, καθώς και πολιτικών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων, της διακυβέρνησης και του συντονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά τα εργαλεία δεν θα κατακερματιστούν κατά μήκος του συστήματος υγείας.

Η κατευθυντήρια γραμμή ενθαρρύνει τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής και τους υπεύθυνους υλοποίησης να επανεξετάσουν και να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες, εάν θέλουν τα ψηφιακά εργαλεία να οδηγήσουν σε απτές αλλαγές. Επίσης παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πρόσβαση σε δεδομένα ασθενών.

Παρέχει ακόμη συστάσεις για την τηλεϊατρική, η οποία επιτρέπει στα άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές να λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα, διαδικτυακές πύλες (web portals) ή άλλα ψηφιακά εργαλεία. Ο Π.Ο.Υ. επισημαίνει ότι αυτό είναι ένα πολύτιμο συμπλήρωμα στις αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς να σημαίνει πως μπορεί να τις αντικαταστήσει εντελώς.

Η κατευθυντήρια γραμμή υπογραμμίζει τη σημασία της προσέγγισης των ευάλωτων πληθυσμών και τη διασφάλιση ότι η ψηφιακή υγεία δεν τους θέτει σε κίνδυνο με κανένα τρόπο.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

https://www.who.int/news-room/detail/17-04-2019-who-releases-first-guideline-on-digital-health-interventions

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/

Ετικέτες :