Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Η Υγεία μου στην Ε.Ε. - Ψηφιακή ανταλλαγή δεδομένων Ιατρικών Συνταγών και Συνοπτικού Ιστορικού Ασθενή

28/06/2019
my Health in the EU

Στη σημερινή πραγματικότητα όλο και περισσότεροι πολίτες της Ε.Ε. ταξιδεύουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος, ωστόσο, οι κλινικές τους πληροφορίες δεν είναι πάντα διαθέσιμες στα κράτη μέλη όπου οι πολίτες χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη. Η αυξημένη κινητικότητα των πολιτών, σε συνδυασμό με την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών, καθιστά ισχυρότερη την απαίτηση για συντονισμένες πολιτικές υγείας αλλά και πιο διαλειτουργικά συστήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στην προώθηση βασικών αρχών όπως η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών. Η Οδηγία ΕΕ 24/2011 σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη απετέλεσε την αρχή για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την παροχή βιώσιμων συστημάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, την παροχή διαλειτουργικών εφαρμογών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας των ευρωπαίων πολιτών πέρα από τα σύνορα.

Από τον Ιανουάριο του 2019, η ψηφιακή ανταλλαγή ιατρικών συνταγών και συνοπτικού ιστορικού ασθενών αποτελεί σε μεγάλο βαθμό πραγματικότητα μεταξύ της Φινλανδίας και της Εσθονίας, που αποτέλεσαν τις πρώτες ουσιαστικά χώρες που ξεκίνησαν παραγωγικά υπηρεσίες που αφορούν στη διασυνοριακή χρήση ηλεκτρονικών συνταγών. Πρακτικά οι Φινλανδοί ασθενείς θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να μεταβούν σε φαρμακείο στην Εσθονία και να προμηθευτούν φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά από το γιατρό τους στη Φινλανδία.

Οι δύο λοιπόν παρακάτω ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας εισάγονται προοδευτικά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ:

• Το ePrescription (και το eDispensation), δηλαδή η έκδοση αλλά και εκτέλεση ιατρικών συνταγών επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να προμηθεύονται τα φάρμακά τους σε φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, χάρη στην ηλεκτρονική μεταφορά της ηλεκτρονικής συνταγής τους από τη χώρα ασφάλισης (χώρα Α) στη χώρα που ταξιδεύουν (χώρα Β). Μέσω της ίδιας υπάρχουσας ηλεκτρονικής υποδομής η χώρα Α ενημερώνεται για την εκτέλεση των συνταγών που εκτελούνται στη χώρα Β.

• Το Patient Summary ή Συνοπτικό Ιστορικό Ασθενή, το οποίο παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, όπως οι αλλεργίες, η υφιστάμενη χρήση φαρμάκων, οι προηγούμενες ασθένειες, οι χειρουργικές επεμβάσεις κλπ. έχει ως στόχο να παρέχει στους γιατρούς ουσιαστικές πληροφορίες στη γλώσσα τους σχετικά με τον ασθενή, όταν ο ασθενής προέρχεται από άλλη χώρα της Ε.Ε. και μπορεί να υπάρχει γλωσσικό εμπόδιο. Μακροπρόθεσμα θα αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης συλλογής δεδομένων για την υγεία, συνιστώντας ουσιαστικά την ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας (EHR) μεταξύ κρατών μελών, η οποία ως υπηρεσία αναμένεται να αναπτυχθεί σε επόμενο στάδιο.

Τα δεδομένα ηλεκτρονικών συνταγών και συνοπτικού ιστορικού ασθενή μπορούν να ανταλλαγούν μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. χάρη στη νέα υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHDSI), η οποία συνδέει μεταξύ τους τις εθνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας για την ανταλλαγή δεδομένων για την υγεία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 22 κράτη μέλη αποτελούν μέρος της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και αναμένεται να ανταλλάξουν ηλεκτρονικές συνταγές και συνοπτικό ιστορικό ασθενών έως τα τέλη του 2021. Επιπλέον, δέκα κράτη μέλη (Φινλανδία, Εσθονία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρος, Ελλάδα και Βέλγιο) μπορούν να ξεκινήσουν αυτές τις ανταλλαγές μέχρι τα τέλη του 2019.