Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Ολοκλήρωση 1ου κύματος Πλάνου Ανάπτυξης Υπηρεσιών σχετικά με την Υποδομή Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (eHDSI)

05/07/2019

Στον πίνακα που μπορείτε να δείτε παρακάτω (βλ. πίνακα 1) υπάρχουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που συμμετέχουν στο wave 1 και έχουν ήδη πάρει έγκριση (Ιούνιος 2019) από το Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας[1] προκειμένου να εκκινήσουν την παραγωγική λειτουργία συγκεκριμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του eHDSI[2], δεδομένου ότι συμμορφώνονται με τις όποιες διορθωτικές ενέργειες παραμένουν ως εκκρεμότητα όσον αφορά την ετοιμότητα των αρμόδιων σημείων επαφής τους (NCPeH). Στην περίπτωση της Εσθονίας, η υπηρεσία eP A (ePrescription country A) πήρε επίσης έγκριση παρόλο που ανήκει στο wave 2. Με την ολοκλήρωση του wave 1 ανοίγει ο δρόμος για τις χώρες που βρίσκονται στο wave 2, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.

Χώρα – Κράτος Μέλος

Υπηρεσίες για τις οποίες έχει πάρει έγκριση παραγωγικής λειτουργίας

PS A

PS B

eP A

eP B

Φινλανδία

x

Εσθονία

x

x

Τσεχία

x

x

Λουξεμβούργο

x

Πορτογαλία

x

x

x

x

Κροατία

x

x

x

Μάλτα

x

x

Πίνακας 1

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό του wave 2 (βλ. εικόνες 1 και 2) η Ελλάδα φιλοδοξεί να πάρει το πράσινο φως για τρεις ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες (PS B, eP A, eP B) το Νοέμβριο του 2019.

Εικόνα 1

Εικόνα 2