Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας διαλειτουργικότητας για στελέχη πληροφορικής και διοικητές νοσοκομείων στα πλαίσια της κοινής δράσης eHAction

13/08/2019
Συνάντησης εργασίας διαλειτουργικότητας eHAction

Στο πλαίσιο της 3ης Κοινής Δράσης για την υποστήριξη του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας με την ονομασία eHAction διοργανώθηκε η 1η συνάντηση εργασίας διαλειτουργικότητας για στελέχη πληροφορικής και διοικητές νοσοκομείων (1st eHAction Interoperability Workshop for Hospital CΙOs and CΕOs) στις 10-11 Ιουλίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση εργασίας

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν 40 άτομα επιστήμονες και εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, εκπρόσωποι υπουργείων υγείας των ευρωπαϊκών χωρών, εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών καθώς και στελέχη νοσοκομείων (Διοικητές και Διευθυντές Πληροφορικής) από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με τα θέματα της διαλειτουργικότητας και της κυβερνοασφάλειας στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, όπου οι σχετικοί εμπειρογνώμονες μοιράστηκαν τις πραγματικές καθημερινές διαλειτουργικές προκλήσεις και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Στόχος ήταν να συζητηθούν πρακτικές προσεγγίσεις για την επίλυση των ζητημάτων διαλειτουργικότητας και για την κατανόηση των προκλήσεων ασφάλειας στο ψηφιακό οικοσύστημα των φορέων υγειονομικής περίθαλψης.

Στο workshop έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση της ομάδας Διαχείρισης Κοινής Δράσης eHaction της 3ης ΥΠΕ, που είναι και ο ελληνικός φορέας υλοποίησης της εν λόγω δράσης, για τη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών νοσοκομείων (με τη συμμετοχή μέρους αυτών στην αρχή πιλοτικά), όπου θα συγκεντρώνονται οι χρήσιμες, για την καθημερινή λειτουργία πληροφορίες στα προαναφερόμενα θέματα. Ταυτόχρονα θα μπορούσε, δυνητικά, το δίκτυο αυτό να λειτουργήσει και ως φόρουμ για συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των σχετικών εμπειρογνωμόνων στους παραπάνω τομείς.

Το workshop υποστηρίζει τον στόχο της Κοινής Δράσης eHAction για την παροχή ενός πρακτικού οδηγού για τα στελέχη πληροφορικής και τους διοικητές των ευρωπαϊκών νοσοκομείων σχετικά με τον αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης των προκλήσεων διαλειτουργικότητας και κυβερνοασφάλειας αλλά και την αναγκαιότητα επένδυσης σε αυτά τα θέματα.

Η δράση eHAction

Η Ε.Ε. στοχεύοντας στον συντονισμό των υπουργείων υγείας των κρατών μελών σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας τα οποία καλύπτουν τις έννοιες της διακυβέρνησης, της στρατηγικής και των επιχειρησιακών υποδομών, έχει θεσμοθετήσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρονικής υγείας (eHealth Network). Το eHN έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση μιας κοινής πολιτικής διακυβέρνησης σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας στην Ε.Ε., με σκοπό την ενσωμάτωση στις πολιτικές υγείας των αναγκαίων συναφών δράσεων με σκοπό να καλυφθούν οι αναγκαίες στρατηγικές και στόχοι της Ε.Ε.

Ο στόχος του έργου της Κοινής Δράσης eHAction είναι να δρα προπαρασκευαστικά στις αποφάσεις του eHN. Για το σκοπό αυτό το έργο προετοιμάζει μια σειρά οδηγιών και προτάσεων προς το eHN που αναφέρονται στο Multi-Annual Work Plan (MWP) 2018-2021, το οποίο και έχει εγκριθεί από το eHN.