Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Έρευνα της Ε.Ε. για χρήση Ηλεκτρονικής Υγείας μεταξύ γενικών ιατρών σε 27 κράτη μέλη

26/08/2019
Γιατρός Tablet Ηλεκτρονική Υγεία

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (E.E.) πραγματοποίησε την τρίτη μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης χρήσης τεχνολογιών ηλεκτρονικής υγείας ανάμεσα σε γενικούς ιατρούς (Γ.Ι.) από 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και συνέκρινε τα αποτελέσματα με την αντίστοιχη προηγούμενη μελέτη του 2013. Εξετάστηκε τυχαίο δείγμα 5.793 Γ.Ι. και διεξήχθησαν στατιστικές αναλύσεις των συλλεχθέντων δεδομένων. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι, συνολικά, η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υγείας στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. έχει αυξηθεί από το 2013 έως το 2018, αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών που ερευνήθηκαν. Σε χώρες με το υψηλότερο επίπεδο υιοθέτησης (Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), η χρήση της ηλεκτρονικής υγείας είναι συνηθισμένη στους Γ.Ι., ενώ στις χώρες με το χαμηλότερο επίπεδο (Ελλάδα, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ρουμανία και Σλοβακία), η ηλεκτρονική υγεία δεν είναι επί του παρόντος διαδεδομένη. Η χρήση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) είναι ευρέως διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Η υιοθέτηση της ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία (Health Information Exchange)[i] είναι χαμηλότερη από την υιοθέτηση του ΗΦΥ. Η υιοθέτηση της τηλεϊατρικής δείχνει πρόοδο, αλλά η διαθεσιμότητα και η χρήση της εξακολουθεί να είναι χαμηλή στις περισσότερες χώρες. Ο βαθμός υιοθέτησης προσωπικού φακέλου υγείας[ii] είναι γενικά χαμηλός.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη αναφορά (στα αγγλικά) στο συνημμένο αρχείο pdf.

Πηγή: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1286ce7-5c05-11e9-9c52-01aa75ed71a1/language-en?fbclid=IwAR1OCQThJcD9R0DfdmJyVBM2exZFEMpMmBnCMrOorzc1MZ5JKdKqOb8ymxo[i] https://www.healthit.gov/topic/health-it-and-health-information-exchange-basics/what-hie


[ii] https://searchhealthit.techtarget.com/definition/personal-health-record-PHR