Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Σύνοψη πολιτικής του EuroHealthNet για τον ψηφιακό γραμματισμό στην Υγεία

20/09/2019
Ψηφιακός Αλφαβητισμός


Ο γραμματισμός σε θέματα ψηφιακής υγείας είναι απαραίτητος για την επιτυχή ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας που θα διευκολύνουν τους πολίτες να ενδυναμωθούν, να διαχειριστούν πιο ενεργά τις παθήσεις τους και να επωφεληθούν από μέτρα πρόληψης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο γραμματισμός σε θέμα ψηφιακής υγείας στον τομέα της υγείας (digital health literacy) ορίζεται ως η δυνατότητα της αναζήτησης, κατανόησης και αξιολόγησης πληροφοριών υγείας που είναι διαθέσιμες από ηλεκτρονικές πηγές και η εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης με στόχο την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την επίλυση ενός προβλήματος υγείας.

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο, το EuroHealthNet, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίευσε μια περίληψη πολιτικών (Policy Précis) που εξετάζει το ζήτημα του γραμματισμού σε θέματα ψηφιακής υγείας και την επίπτωση του όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, παραθέτοντας υπάρχουσες δράσεις αλλά και περαιτέρω προτάσεις και συστάσεις.

Στις υπάρχουσες δράσεις συμπεριλαμβάνονται το (α) Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Υγεία 2012-2020 [i], (β) τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Υγεία στην ψηφιακή κοινωνία-προαγωγή της οδηγούμενης από δεδομένα καινοτομίας στον τομέα της υγείας [ii], (γ) η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Υγείας στην ενιαία ψηφιακή αγορά και την ενδυνάμωση των πολιτών για την οικοδόμηση μιας υγιέστερης κοινωνίας (2018) [iii], (δ) εκπαιδευτικές πολιτικές της ΕΕ, κα..

Όσον αφορά τις συστάσεις, μεταξύ άλλων προτείνονται (α) κοινή δράση των Κρατών-Μελών της ΕΕ για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της ΕΕ, (β) μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, (γ) πρακτικές που θα προωθούν κέντρα πληροφόρησης και καθοδήγησης, που θα τοποθετούν τον ψηφιακό γραμματισμό στον πυρήνα του σχεδιασμού νέων δράσεων, που θα εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας, κα..

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη αναφορά (στα αγγλικά) στο συνημμένο αρχείο pdf.

Πηγή: https://eurohealthnet.eu/sites/eurohealthnet.eu/files/publications/PP_Digital%20Health%20Literacy_LR.pdf

[i] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century

[ii] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1221(01)&from=ES

[iii] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-policy-ehealth