Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Σχεδιασμός και υλοποίηση του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την ηλεκτρονική υγεία

29/02/2020
Σχεδιασμός και υλοποίηση του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την ηλεκτρονική υγεία

Ξεκίνησε το έργο σχεδιασμού και υλοποίησης του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία (National ehealth interoperability framework - NeHIF) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) με σκοπό τον σχεδιασμό και υλοποίηση του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας στην ηλεκτρονική υγεία. Στόχος της υπηρεσίας SRSS είναι η παροχή βοήθειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικότεροι θεσμοί, ισχυρότερα πλαίσια διακυβέρνησης και αποτελεσματικές δημόσιες διοικήσεις, τα οποία να είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τους κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ικανότητα των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ευνοϊκών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην υποστήριξη της διαχείρισης των δεδομένων υγείας αλλά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, τα οποία κρίνονται ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση, τη διακυβέρνηση και τον εξορθολογισμό του συστήματος υγείας καθώς και για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποτελεσμάτων των θεραπειών, μέσω:

  • Εναρμόνισης της διαδικασίας ανταλλαγής και χρήσης των δεδομένων υγείας με τις καλές ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές βάσει των διεθνών προτύπων και προφίλ ολοκλήρωσης
  • Υποστήριξης της καθολικής και παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας
  • Διευκόλυνσης της παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τους πολίτες με τη κωδικοποίηση κλινικών εγγράφων.

Για πρώτη φορά στη Ελλάδα ξεκινά μια θεσμικά ολοκληρωμένη προσπάθεια για το σχεδιασμό του πλαισίου διαλειτουργικότητας στην υγεία, συμβατό με αντίστοιχο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση αλλά και παράγοντα ανάπτυξης της ηλεκτρονικής υγείας, δεδομένου ότι απαιτεί κατάργηση των επαγγελματικών, πολιτισμικών, οργανωτικών και τεχνικών συνόρων. Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ, το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα νομικές, οργανωτικές, τεχνικές και σημασιολογικές προκλήσεις για κάθε προτεραιότητα του συστήματος υγείας που παρουσιάζεται. Αυτές οι προκλήσεις διαλειτουργικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επιχειρησιακό, στρατηγικό και πολιτικό επίπεδο.

Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων:

  • Εξασφάλιση της πολιτικής δέσμευσης για τις μεταρρυθμίσεις μέσω: α) ευρείας και ισόρροπης συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων μερών β) εμπεριστατωμένης ανάλυσης και οργάνωσης των εργασιών γ) επικέντρωσης σε απτά αποτελεσμάτα που είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και τα οποία παρακολουθούνται και κοινοποιούνται αναλόγως.
  • Παροχή εξειδικευμένης τεχνικής βοήθειας με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας και της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών των δημόσιων αρχών σχετικά με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων μέσω: α) ορισμού, εκπαίδευσης και χρήσης τοπικών ομάδων εμπειρογνωμόνων, που κατανοούν το ελληνικό πολιτικοοικονομικό πλαίσιο, των προκλήσεων και των αναγκών των ελληνικών δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων και των πολιτών β) ορθής ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης στοιχείων που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πλήρως το status quo του διοικητικού περιβάλλοντος και να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης μέσω τεχνικών μοντελοποίησης γ) παροχής συνεχούς πρόσβασης σε εργαλεία, κατάρτισης και ψηφιοποίησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της ικανότητας των δημόσιων αρχών να δέχονται και να εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις.
  • Αξιοποίηση καλών πρακτικών, λαμβάνοντας συστηματικά υπόψη τις καλές πρακτικές που αναπτύσσονται από διεθνείς οργανισμούς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, τις οργανώσεις προτύπων κ.λπ., και αυτό σε σχέση με τις ανάγκες των δικαιούχων κρατών μελών. Σε περίπτωση που το πλαίσιο μεταρρύθμισης ενός κράτους μέλους δικαιούχου προσομοιάζει άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ όπου παρόμοια μεταρρυθμιστική προσπάθεια ήταν επιτυχής, συστηματικά θα συμπεριλαμβάνονται στις τοπικές ομάδες έργου εμπειρογνώμονες από τα αντίστοιχα κράτη μέλη της ΕΕ.
  • Αξιοποίηση διεθνών εργαλείων για τη δημιουργία εθνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας βάσει των διεθνών προτύπων που έχουν οριστεί από την ΕΕ (eHDSI, EHRxF, IHE Integration Profiles) οι οποίες να είναι άμεσα διαθέσιμες προς χρήση μέσω ανεξάρτητων εργαλείων δοκιμών
  • Ισότιμη και διάφανη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων

Ανάδοχος του Έργου είναι η KPMG Ελλάδας με υπεργολάβο τον Διεθνή Ανεξάρτητο μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Integrating the Healthcare Enterprise (IHE).